assurisque.nl

Particulier

Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden
Verzekeringen Risicomanagement

Algemene Voorwaarden van Assurisque

1. DEFINITIES
1.1 Assurisque: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88982319, gevestigd te Winterkoning 22, 1616HS, Hoogkarspel.
1.2 Cliënt: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Assurisque.
1.3 Diensten: Alle financiële diensten, advies en bemiddeling in verzekeringen en risicomanagement die door Assurisque worden aangeboden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Assurisque.

3. DIENSTVERLENING
3.1 Assurisque geeft advies op het gebied van verzekeringen en risicomanagement. Hierbij wordt gestreefd naar een onafhankelijke en objectieve advisering, rekening houdend met de belangen van de cliënt.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT
4.1 De cliënt verplicht zich om alle relevante informatie, die Assurisque nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig te verstrekken.

5. TARIEVEN EN BETALING
5.1 Voor de dienstverlening van Assurisque worden tarieven in rekening gebracht. Deze tarieven worden vooraf overeengekomen en zijn exclusief BTW.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Assurisque is aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Assurisque.
6.2 Assurisque is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de cliënt.

7. KLACHTEN
7.1 Klachten over de dienstverlening van Assurisque kunnen worden ingediend bij de directie van Assurisque. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

8. GESCHILLEN
8.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Assurisque.

Neem contact met ons op

Heb je een vraag of heb je ergens hulp bij nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op. En wij reageren z.s.m. op uw vraag.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
×

Hallo!

Neem vrijblijvend contact met ons op.

× Stel vrijblijvend jouw vraag!